Pomoć u učenju u Leptirićima

U sklopu projekta “Želim znati najviš e š to mogu 2“ kojeg financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja i projekta „Pomoć u učenju“ kojeg financira Hrvatski zavod za zapoš ljavanje, svim svojim članovima kojima je to potrebno Udruga Leptirići cijelu š kolsku godinu omogućava Pomoć u učenju. Učiteljice razredne nastave iz naš e partnerske organizacije Osnovne š kole Stjepana Radića iz Metkovića volonterski će darovati svoje vrijeme za djecu s teš koćama u razvoju, kao i nova zaposlenica magistrica primarnog obrazovanja.

Školski neuspjeh najčešće potakne roditelja da potraž i pomoć ili instrukcije. Vjerujemo da svako dijete mož e biti uspješ no i učiti, ako ga se poučava u skladu s njegovim sklonostima. Svi djeca ne uče na isti način. Poznavanje vlastitog stila učenja ključ je uspjeha, ne samo u š koli već i u ž ivotu. Programu Pomoć u učenju zadatak je otkriti stil učenja svakog pojedinca.

On obuhvaća individualno određivanje primarnog stila učenja: vizualni, auditivni ili taktilno-kinestetički. Stil učenja ovisit će o osjetilima kojima dijete dominantno prima i obrađuje informacije. Sukladno stilu odabiru se materijali i tehnike koje će pomoći djetetu učiti, te se na taj način koriste jake strane djeteta u svladavanju slabih područja. Mjereći uspjeh, a ne neuspjeh, dijete stvara pozitivnu sliku o sebi i uvjerenje da je vrijedno i posebno.

Program je namijenjen: djeci slabijeg š kolskog uspjeha, djeci sa specifičnim teš koćama u učenj, djeci koja od rane školske dobi žele ovladati tehnikama uspješnog učenja.